OBCHODNÉ PODMIENKY
Tieto obchodné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi dodávateľom a kupujúcim. Dodávateľom je spoločnosť
FarmVille s.r.o.
Popradská 214
059 11 Hozelec
IČO 36 494 143, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vložka č. 14988/P.
Kupujúci vykonaním záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje tieto obchodné podmienky pre dodanie tovaru predávajúcim, ktorý tovar kupujúci kupuje od predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.
Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany zároveň záväzné. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Okolnosti neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka pre predaj tovaru bežnému spotrebiteľovi (fyzickej osobe – ne podnikateľ) alebo ustanoveniami Obchodného zákonníka v prípade predaja tovaru podnikateľskému subjektu.
Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli po dobe účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

1. OBJEDNÁVKA
Kúpna zmluva sa uzatvára na základe objednávky kupujúceho. Každá objednávka musí obsahovať: meno kupujúceho, kontaktnú osobu, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, prípadne IČO, DIČ, IČ DPH, presné zadanie objednávaného tovaru, množstvo, dátum vystavenia objednávky, spôsob prevzatia tovaru. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú, respektíve ich zoraďuje podľa vlastných logistických dispozícií. Vystavením objednávky sa kupujúci zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť kúpnu cenu podľa podmienok uvedených v objednávke. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho zaslané na e-mailovú adresu kupujúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.
Ak nie je predávajúci schopný vybaviť objednávku v stanovenom termíne, upozorní na to telefonicky alebo e-mailom kupujúceho a dohodne ďalší postup.
V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu nedostupnosti tovaru predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania, prípadne o možnosti náhrady.
Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu elektronickou formou.
Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak objednaný tovar nie je možné dodať v lehote alebo v cene určenej týmito obchodnými podmienkami a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky.

 

2. VRÁTENIE TOVARU, REKLAMAČNÝ PORIADOK
Odstúpenie od kúpnej zmluvy. Nakoľko predmetom obchodu je potravinársky tovar s obmedzenou dobou trvanlivosti, môže kupujúci odstúpiť od kúpnej zmluvy výlučne pri prevzatí tovaru, ak dodaný tovar nezodpovedá kvalitatívne objednanému tovaru. Bez ohľadu na opodstatnenosť reklamácie je kupujúci povinný zachovať primeranú starostlivosť o tovar až do ukončenia reklamačného konania. Ak nezodpovedá objednávke množstvo tovaru a to tak, že predávajúci dodal väčšie množstvo tovaru, je predávajúci povinný bezodkladne upraviť dodávku na požadované množstvo a následne opraviť aj faktúru. resp. dodací list a daňový doklad. Prípustný váhový rozdiel s ohľadom na špecifickosť potravinárskeho tovaru je stanovený na 10%. Ak je naopak dodané množstvo menšie ako je prípustný váhový rozdiel, je predávajúci povinný objednávku bezodkladne doplniť bez nároku na akékoľvek poplatky alebo ďalšie podmienky.
V prípade, že predávajúci uznal reklamáciu kupujúceho ako opodstatnenú, je predávajúci povinný najneskôr do 14 dní vrátiť kupujúcemu zodpovedajúcu čiastku, a to po dohode s kupujúcim buď bezhotovostne na účet kupujúceho. V prípade, že predávajúci vystavil kupujúcemu faktúru, vystaví na reklamovaný tovar dobropis. Predávajúci nie je povinný vrátiť ani pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ako ani za prípadné škody, ktoré vznikli kupujúcemu následne kvalitatívne alebo kvantitatívne nedostatočným vybavením objednávky.
V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v týchto všeobecných obchodných podmienkach, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

 

3. CENA A PLATBA
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu objednaného tovaru uvedenú v emailovom potvrdení elektronickej objednávky vrátane nákladov za doručenie tovaru (ďalej len “kúpna cena”) formou dobierky v mieste dodania tovaru, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar najneskôr pri prevzatí tovaru.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny.

 

4. ODBER, DODACIA DOBA A DODÁVKA TOVARU
Miestom dodania tovaru je adresa na doručovanie uvedená v elektronickej objednávke kupujúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Kupujúci alebo oprávnená osoba je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v kúpnej zmluve.
Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb prepravcu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene za tovar. Cena za doručenie prepravcom sa účtuje v súlade s aktuálnym sadzobníkom prepravcu.
Tovar, ktorý nie je možné dodať s využitím prepravcu, je možné vyzdvihnúť len osobne u predávajúceho.
Tovar je predávaný podľa katalógu tovarov a služieb umiestnených na internetovej stránke www.farmville.sk prevádzkovanej predávajúcim. Objednávky podané do 10:30 hod sa zrealizujú okamžite v prípade, že tovar je na sklade predávajúceho a budú doručené do 7 pracovných dní predávajúcim od emailového potvrdenia elektronickej objednávky. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.
Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním prepravcovi. V prípade, ak prepravca dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala oprávnená osoba, a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Osoba, ktorá tovar prevezme, je povinná predložiť prepravcovi originál alebo kópiu kúpnej zmluvy. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určené v kúpnej zmluve a poplatky za skladovanie ako je určené v týchto obchodných podmienkach.
Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v kúpnej zmluve a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim alebo oprávnenou osobou alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré sa vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.
Kupujúci je povinný pri prevzatí skontrolovať kompletnosť a neporušenosť zásielky, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení a tieto potvrdiť v prepravnom liste. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo jeho obal je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť prepravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí prepravca a ihneď kontaktovať predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie poškodenia tovaru, zľavu na tovar alebo dodať nový tovar, ak sa poškodenie nedá odstrániť. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a poškodenie tovaru nebudú akceptované.
V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, alebo ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžadujú, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie emailom alebo poštou.
Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v dohodnutej lehote odstúpiť od kúpnej zmluvy.
V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve alebo jednostranne predĺženej predávajúcim, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu poplatok za skladovanie vo výške 15 € za každý začatý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 10 dní odo dňa, kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a tovar predať tretej osobe.
Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Váha, rozmery, zobrazenie tovaru a ostatné údaje o tovare uvedené na internetovej stránke obchodu www.farmville.sk prevádzkovanej predávajúcim sú nezáväznými údajmi.

 

5. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné údaje. Tieto údaje chránime pred zneužitím. Osobné údaje zadávate pri registrácii. Ako zákazník musíte pri vašej registrácii uviesť nasledujúce údaje. Ak ste fyzická osoba, sú to tieto: * Meno a priezvisko * Úplnú poštovú adresu * E-mailovú adresu * Telefonické, prípadne faxové spojenie Tieto informácie sú nutné pre vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu Vašej platby za nakúpený tovar, za účelom správnej dodávky tovaru a pri komunikácii s Vami. V prípade, že požadujete doručovanie objednávok na inú adresu, než je uvedená, je potrebné uviesť ešte alternatívnu adresu dodania. Ak nakupujete ako právnická osoba, mali by ste uviesť tiež nasledujúce údaje o firme: * Meno firmy * Úplnú poštovú a fakturačnú adresu * Kontaktnú osobu * E-mailovú adresu * Telefonické, prípadne faxové spojenie * IČO * DIČ * Bankové spojenie. Tieto údaje nám umožnia previesť nutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad obyčajne vyžadovaný obidvomi stranami, poprípade identifikovať Vašu platbu cez bankový prevod. Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve. Tieto údaje sú taktiež potrebné pre náš účtovný a fakturačný systém.

 

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA A ĎALŠIE USTANOVENIA
Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. V prípade, že sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Zb. v znení neskorších zákonných úprav zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany další postup. Pri nedodržaní termínu vybavenia objednávky má kupujúci právo na vrátenie tovaru, nevznikajú mu však žiadne ďalšie nároky vyplývajúce z takto vzniknutej škody. Tolerancia na termín dodania je stanovená na 2 hodiny.
Ak predávajúci dodrží stanovený termín dodávky tovaru a kupujúci si bez predchádzajúceho upozornenia tovar neprevezme, resp. nebude na stanovenej adrese a v stanovenom čase prítomný, má predávajúci nárok na úhradu nákladov spojených s vybavením objednávky a prepravnými nákladmi.
Za tovar je zodpovedný predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy predávajúci kupujúcemu alebo jeho zástupcovi umožní fyzicky disponovať s tovarom.
Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením kompletnej ceny za tovar. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný dodaný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.
* Meno a priezvisko
* Úplnú poštovú adresu
* E-mailovú adresu
*Telefonické, prípadne faxové spojenie
Tieto informácie sú nutné pre vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu Vašej platby za nakúpený tovar, za účelom správnej dodávky tovaru a pri komunikácii s Vami. V prípade, že požadujete doručovanie objednávok na inú adresu, než je uvedená, je potrebné uviesť ešte alternatívnu adresu dodania.
Ak nakupujete ako právnická osoba, mali by ste uviesť tiež nasledujúce údaje o firme:
* Meno firmy
* Úplnú poštovú a fakturačnú adresu
* Kontaktnú osobu
* E-mailovú adresu
* Telefonické, prípadne faxové spojenie
* IČO
* DIČ
* Bankové spojenie
Tieto údaje nám umožnia previesť nutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad obyčajne vyžadovaný obidvomi stranami, poprípade identifikovať Vašu platbu cez bankový prevod.
Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve. Tieto údaje sú taktiež potrebné pre náš účtovný a fakturačný systém.